FacebookPinterest

Shrub (Sh) หรือ กุหลาบพุ่ม

Shrub (Sh) หรือ กุหลาบพุ่ม ได้แก่กุหลาบพันธู์ป่า หรือลูกผสมของพันธุ์ป่า ซึ่งมีทรงต้นเป็นพุ่ม ออกดอกเป็นช่อ

อ้างอิงความสูงของแต่ละพันธุ์