FacebookPinterest

ความรู้ทั่วไปของการปลูกพืช

พืชต้องการน้ำและสารอาหารเหมือนคนครับ ขาดน้ำ..ตาย ขาดอาหารก็ผอมแห้ง ขาดอากาศ..ตาย ร้อนมากก็หิวน้ำ กระบวนการที่ทำให้พืชเจริญเติบโตคือการคายน้ำ และสังเคราะห์แสงครับ จะต้องพึ่งปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโตของพืชดังนี้ครับ

1. น้ำ - ปกติพืชจะดูดน้ำที่มีธาตุอาหารปะปนอยู่ ด้วยวิธีการคายน้ำออกทางใบ และใช้ความดันภายในดึงน้ำจากทางรากขึ้นไป

2. อากาศ - พืชต้องการออกซิเจนผ่านทางราก และ คาร์บอนไดออกไซด์ทางใบ

3. อุณหภูมิ และ ความชื้น - ทุกครั้งที่มีการคายน้ำ จะเกิดความชื้นใต้ใบ จนถึงจุดอิ่มตัวของความชื้นสัมพัทธ์ การคายน้ำก็จะลดลง มีความหมายว่า วันไหนที่อากาศร้อนความชื้นมีน้อย การคายน้ำก็จะมีมาก ยิ่งคายน้ำมากก็จะดูดน้ำจากทางรากก็จะมากขึ้น ถ้าในขณะนั้นมีความชื้นในดินเพียงพอ แต่ถ้าความชื้นในดินมีไม่พอ ใบไม้จะปิดปากใบเพื่อลดการคายน้ำ

4. ลม - เมื่อมีลมพัดพาความชื้นออกไปจากบริเวณต้น การคายน้ำก็จะเพิ่มมากขึ้นผกผันกับปริมาณความชื้นที่มีอยู่

5. วัสดุปลูก - หมายถึงดินและวัสดุที่คลุมรักษาความชื้นในดินไว้ ดินจะช่วยเก็บกักน้ำ ความชื้น ธาตุอาหารเอาไว้ให้พืชนำไปใช้

6. แสงแดด - จะช่วยกระตุ้นให้พืชเกิดการสังเคราะห์แสง

7. ธาตุอาหาร - ที่สะสมอยู่ในราก ใบ และลำต้น จะช่วยทำให้การสังเคราะห์แสงของพืชเป็นไปตามกระบวนการ

เพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของพืช จะอยู่ที่การคายน้ำและการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะทำให้ครบกระบวนการต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อม