FacebookPinterest

ฮอร์โมนพืช

แม้ว่าพืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นในปริมาณที่เหมาะสม ได้รับสถานะภาพและสิ่งแวดล้อมที่เหมาสมแล้วก็ตาม แต่พืชก็ไม่สามารถเจิรญเติบโตตามปรกติได้ จากการศึกษาพบว่ายังมีสารบางอย่างที่ควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชมีผลเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชให้เป็นไปตามขั้นต่างๆเช่น จากราก ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งสารนั้นคือ ฮอร์โมน (plant hormone)

ฮอร์โมนพืช หมายถึง สารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติในปริมาณน้อย ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง และมักมีการเคลื่อยย้ายจากเนื้อเยื่อที่เป็นแหล่งสร้าง ไปออกฤทธิ์ควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะทางสรีระวิทยาของเนื้อเยื่ออีกบริเวณหนึ่ง ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช หรืออาจจะยับยั้งการเจริญเติบโต แล้วแต่ชนิดของฮอร์โมนนั้น ซึ่งฮอร์โมนแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกัน และมีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันด้วย มีการใช้หลากหลายซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสารสังเคราะห์ และส่วนหนึ่งพืชจะสร้างขึ้นมาเอง ฮอร์โมนที่มีความสำคัญต่อพืชแบ่งออกได้ดังนี้

ฮอร์โมนพืช เป็นสารเคมีภายในพืชซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชไม่เพียงแต่การเจริญของพืชทั้งต้นเท่านั้น หากแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเจริญของพืชแต่ละส่วนด้วย