FacebookPinterest

Abscisic acid (ABA)

หน้าที่ประเภทของกลุ่มฮอร์โมน
- ยับยั้งการแบ่งเซลล์
- เกี่ยวข้องกับการทำงานของยีนส์ ยับยั้งการสร้างเอนไซ์ amylase
- ปากใบจะปิดภายในเวลาอันรวดเร็ว

หน้าที่ที่สำคัญ
- เป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโต
- ทำให้พืชมีปล้องสั้น มีใบขนาดเล็ก
- ทำให้เกิดการร่วงของใบ
- ทำให้พืชมีขนาดต้นไม่สูงนัก มีผลกับพืชกลางวันยาว

ตำแหน่งที่พืชสร้างฮอร์โมนอยู่ในรูปของสารเคมี
- ในช่วงวันสั้น พืชจะสังเคราะห์ ABA ขึ้นมา

เป็นสารยับยั้ง
- ยับยั้งการแตกใบอ่อน ทีตรงกันข้ามกับฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน
- ยับยั้งการขยายตัวของพืช จะทำตัวเหมือนพืชกลางวันสั้น