FacebookPinterest

จิบเบอเรลลิน

หน้าที่ประเภทของกลุ่มฮอร์โมน

 • การแบ่งเซลล์ของลำต้นให้ได้ phloem ใหม่

หน้าที่ที่สำคัญ

 • กระตุ้นในการกระตุ้นการเติบโตพืช
 • เป็นสารยับยั้งด้วย

ตำแหน่งที่พืชสร้างฮอร์โมนอยู่ในรูปของสารเคมี

 • กระตุ้นในการกระตุ้นการเติบโตพืช
 • เป็นสารยับยั้งด้วย

เป็นสารกระตุ้น

 • ทำให้ลำต้นยืดยาวสูงขึ้น
 • กระตุ้นพืชกลางวันนานให้มีดอกออกผลเร็วขึ้น
 • กระตุ้นการงอกของเมล็ด
 • กระตุ้นการแตกใบอ่อน

เป็นสารยับยั้ง

 • ยับยั้งการยืดตัวและการเกิดรากใหม่
 • ยับยั้งการเติบโตของ Flower bud และ vegetive bud ให้หดสั้นเข้า

Note: การให้แสงสีแดงยิ่งนาน การผลิตสารจิบเบอเรลลินก็จะมีความเข้มข้นขึ้น - มีสารบางชนิด คือ Antigibberellins เป็นสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตและการออกดอกของพืช ซึ่งไปยับยั้งการสร้างจิบเบอเรลลิน ตัวอย่างเช่น 2,4-dichlorobenzyltribytyl-phosphonium chloride, Amo-1618 หรือ CCC เค้าจะใช้สารนี้สำหรับต้นไม้ดอกไม้ประดับที่สูงเกินไปจะทำให้รูปทรงของต้นไม่สวยงาม