FacebookPinterest

ธาตุแมกนีเซียม

Description

เป็นส่วนประกอบสำคัญของรงควัตถุคลอโรฟิลล์พืชสีเขียวจึงต้องการใช้ธาตุแมกนีเซียมเพื่อสร้างคลอโรฟิลล์สำหรับใช้ในกระบวนการสังเคราะห์อาหารด้วยแสง ธาตุแมกนีเซียมช่วยคงสภาพโครงสร้างของไรโบโซม ให้สามารถทำการผลิตโปรตีนอย่างปกติ ทำหน้าที่เป็นสารกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ที่ช่วยเคลื่อนย้ายฟอสเฟต

Method
    สำหรับวิธีการแก้ไขกับปัญหาพืชขาดธาตุแมกนีเซียมในระยะสั้นหรือเร่งด่วนนี้ ให้ฉีดพ่นด้วยสารละลายแมกนีเซียมออกไซด์ โดยฉีดพ่นทุก ๆ 10-15 วัน จนกว่าต้นจะแสดงอาการเจริญเติบโตตามปกติ ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวก็ให้ทำในวิธีการเดียวกับการขาดธาตุสังกะสี คือปรับปรุงดินให้อยู่ในสภาพเป็นกลาง...

Result
Less
ใบจะเหลืองเป็นรูปลิ่มจากปลายใบเข้ามาหาโคนใบส่วนบริเวณโคนใบจะยังคงเขียวอยู่เล็กน้อย
แต่ถ้าหากว่าขาดธาตุแมกนีเซียมมาก ๆ ก็จะทำให้ใบเหลืองร่วงไปทั่วทั้งใบอย่างรวดเร็วและใบก็จะร่วงไปในที่สุด
การขาดธาตุแมกนีเซียม จะทำให้ผลผลิตลดน้อยลงและต้นพืชทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสาเหตุที่พืชขาดธาตุแมกนีเซียมนั้น เพราะปริมาณแมกนีเซียมที่อยู่ในดินถูกชะล้างลึกลงไปเกินกว่าที่รากพืชจะดึง ดูดมาใช้ได้ และการที่มีปริมาณโปแตสเซียมสะสมในดินมากเกินไปก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ สำคัญ

Pasted from
Pasted from